Bliv medlem af Fristedet !

Priser på medlemsskab af fristedet:

Enlig: 150 Kr.
Par med samme adresse: 300 Kr.
Pensionister og studerende: 150 Kr.

Priserne er for et års medlemsskab af foreningen Fristedet. Ønsker du at melde dig ind i foreningen, så kan du kontakte Søren på kasserer@fristedet.dk

Fristedets kontonummer er: 
Regnr. 7780
Kontonr.: 1934124

 

 

 


Vedtægter for Fristedet Herning 

§ 1 Navn:

Vedtægter for Fristedet Herning

[page1image1488]

1. Foreningens navn er Fristedet Herning

§ 2 Formål:

At drive en forening for LGBT’ere. (Lesbiske, Bøsser, Biseksuelle og Transpersoner)

At etablere og styrke samarbejdet med lignende foreninger i hele landet.

At støtte lokale LGBT’eres interesser.

At arrangere fester og sociale sammenkomster for LGBT’ere, uanset medlemskab.

§ 3 Medlemskab:

Enhver kan blive medlem, hvis denne støtter foreningens arbejde og formål.

Medlemmer skal oplyse navn, by, e-mail adresse samt evt. telefonnummer.

Medlemskabet giver adgang til foreningens arrangementer mod betaling af den til

arrangementet fastsatte entre og mod forevisning af personligt medlemskort.

§ 4 Kontingent:

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Kontingentperioden følger kalenderåret.

Kontingent/medlemskab kan tegnes på ethvert tidspunkt med et korrigeret beløb fastsat af

kassereren og formanden.

§ 5 Anonymitet:

Medlemskabet er anonymt og bestyrelsen er forpligtet til at behandle enhver personlig oplysning og henvendelse med diskretion.

Al post til medlemmer sendes ud via e-mail.

§ 6 Eksklusion.

Medlemmer der virker til skade for foreningen, kan ekskluderes af bestyrelsen hvis et flertal, beslutter dette.

På den efterfølgende generalforsamling skal 2/3 af de fremmødte støtte op om eksklusionen, for at denne fortsat er gyldig. Det ekskluderede medlem har ret til at fremføre sine synspunkter overfor generalforsamlingen.

§ 7 Bestyrelsen:

Foreningen ledes af en på generalforsamlingen valgt bestyrelse, som skal bestå af mindst 3 og maximalt 7 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode.

Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med valg af formand, næstformand og kasserer.

Det tilstræbes at bestyrelsesmedlemmer kun bestrider en de af ovennævnte poster.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er tilstede.

For beslutninger kræves simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende

bestyrelsesmedlemmer.

Ved stemmelighed, tæller formanden for to stemmer.

Formanden eller to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan til enhver tid indkalde til

bestyrelsesmøde. Indkaldelsen skal ske med mindst en uges varsel.

§ 8 Arrangementer:

Bestyrelsen fastsætter entré for medlemmer og ”ikke-medlemmer” til foreningens arrangementer.

Bestyrelsen sørger for, at medlemmer bliver oplyst om tid og sted for de forskellige arrangementer som afholdes.

Oplysninger om arrangementerne annonceres på foreningens hjemmeside: www.fristedet.dk, samt på de sociale medier og udsendes som elektronisk nyhedsbrev.

§ 9 Økonomi:

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Foreningens regnskab revideres af to på generalforsamlingen valgte revisorer.

Kun kassereren og formanden har adgang til at hæve af foreningens konti.

§ 10 Generalforsamling:

Ordinær generalforsamling afholdes årligt i januar kvartal. 

Generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel via opslag på Fristedet hjemmeside (og evt. andre sociale medier) med følgende dagsorden:

a) Velkomst

b)  Valg af ordstyrer.

c)  Valg af referent.

d)  Valg af stemmetællere.

e)  Bestyrelsens årsberetning og godkendelse af denne.

f)  Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.

g)  Behandling af indkommende forslag.

h)  Valg af bestyrelse i henhold til § 7.

i)  Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.

j)  Fastsættelse af kontingent.

k)  Evt., hvor emner kan drøftes men intet besluttes.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Ændringsforslag til vedtægter skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger forud for generalforsamlingen.

Bestyrelsen offentliggør evt. indkomne ændringsforslag til generalforsamlingen på hjemmesiden senest 1 uge før afholdelse af generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne ønsker det, eller når mindst 25 % af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom, ledsaget af den ønskede dagsorden.

Stemmeret har enhver med gyldigt medlemskab i Fristedet Herning.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis et medlem forlanger dette.

Vedtagelser på generalforsamlingen kræver simpelt stemmeflertal.

Vedtægtsændringer kræver dog, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§ 11 Foreningens opløsning:

Opløsning af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, såfremt at der er 3/4 af de fremmødte medlemmer, der stemmer for dette.

Ved opløsning overdrages foreningens midler til andre foreninger eller organisationer der støtter arbejdet indenfor LGBT-området.

Vedtægter ændret på generalforsamling den 22. feb. 2017

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk