Her kan du se de kommende referater fra bestyrelsesmøder i Fristedet.

Dagsorden og beslutningsreferat til bestyrelsesmøde i Fristedet Herning

page1image13372048

Mødet afholdtes onsdag den 31/8 2022 kl. 18:00-21:30 Sted: Hos Keld
Indkaldte: Keld, Ole, Kim, Søren B, Søren M, Frank og Egon. Afbud: Ole og Søren M

Referent: Kim Ordstyrer: Egon

 1. Godkendelse af dagsorden – dagsorden godkendt.

 2. Godkendelse af seneste referat af 1/6 2022 – seneste referat godkendt.

 3. Konstituering af bestyrelsen – Egon (formand), Søren B (kassere) og Kim (referent) modtager

  genvalg – alle genvalgt uden modkandidater. Næstformand - Keld opstiller – valgt uden

  modkandidat. Frank, Søren M og Ole er alle bestyrelsesmedlemmer.

 4. Opdatering af hjemmesiden – Egon har fundet ca. 25 billeder fra diverse Fristedsarrangementer,

  som nu er blevet lagt op på hjemmesidens forside. Giver et billede af stemning/hvad man kan forvente. En kalenderoversigt (hvad sker der) er tillige tilføjet hjemmesidens forside. Er der andet, der skal slettes, ændres eller tilføjes, kan det tages op på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen vil fremadrettet bruge gæstebogen til at sige tak for deltagelse til arrangementer. Vi skal alle blive bedre til at bruge Facebook ift. Fristedsarrangementer.

 5. Hvad er der sket siden sidst? Gåtur - Pride mm. Der deltog 6 personer i gåturen - folk snakkede på kryds og tværs - Fristedet gav afslutningsvist en is til deltagerne. Vi skal være opmærksomme på at nye ansigter bliver taget godt imod. I forhold til diverse Prides har Fristedet ikke deltaget officielt. Der var et par forespørgsler ift. om Fristedet ville deltage i Copenhagen Pride. Skulle nogle medlemmer ønske det, må de gerne gå i vores t-shirts ifm. Prides. Det er besluttet, at Fristedet fremadrettet bestræber sig på at deltage ved Aarhus Pride.

 6. Julefrokost den 5/11 2022 Egon sørger for at der bliver sendt en invitation ud hurtigst muligt.

  1. Velkomstdrink og menu. Vi kan låne 2 bowler (4L og 8L) - Kim laver velkomstdrink. Frank

   bestiller maden – tjekker Kvickly’s traditionelle menu ud. Prisen for medlemmer = 200 kr. Prisen for medlemmer af andre LGBT-foreninger = 250 kr. Prisen for alle andre = 300 kr. Priser på drikkevarer skal justeres: vin = 150 kr – øl = 25 kr – sodavand = 20 kr – aftenens drink fra bowle = 30 kr – gin/tonic eller rom/cola = 35 kr. Frank søger for, at der laves nye prisskilte.

  2. Musikken (DJ Patrick) Er booket.

  3. Fordeling af opgaver under julefrokosten (borddækning, pynt, køkken- og barvagt,

   oprydning) Camilla (køkkenhjælp) vil forsøge at bytte vagt, så hun kan hjælpe i køkkenet. Egon spørg Marly og hendes mor om det kunne være en opgave for Marly. Alternativt træder Søren B og Kim til. Frank står for pynt – kan evt. spørge Anders. Egon, Frank og Keld står for borddækning fredag (dagen før festen). Søren B køber engangsdug og servietter i god kvalitet. Kim tager overskydende engangsdug (hvid) med fra privat fest. Søren B laver barvagtsplan. Søren B laver og udsender opslag om ønske om frivillige kræfter til...borddækning fredag, pynt lørdag, afrydning og opvask, oprydning når festen

page1image13372256 page1image13369760 page1image13370176 page1image13370384page1image13370592 page1image13371216 page1image13371840 page1image13371632page1image13369968 page1image13372464

er slut. Frivillige kræfter kan melde sig til Egon via Fristedets mail. Egon sørger for et

juletræ.
d. Underholdning. Lotteri blev foreslået, men blev nedstemt. Freddy fremviser undertøj.

Kim sørger for at vi kan synge 2-3 fælles julesange.

 1. Næste dinnerarrangement. Spisning på Luksus - på nuværende tidspunkt er 3 tilmeldt –

  arrangementet aflyses, såfremt der ikke er 6 personer tilmeldt.

 2. Planlægning af fremtidige arrangementer – fx Dinnerclub, udflugter, besøg hos andre klubber.

  Søndag d. 25/9 gåtur i Silkeborg (Søren kontakter Nikolaj ang. opslag). Fredag d. 21/10 dragbingo i Kulturhøjhuset (Egon kontakter Nikolaj ang. Reklame for arrangementet). Søndag d. 20/11 sanketur til juledekorationer/gåtur i Klosterheden. Andre ideer: Julemarked 9. 10. og 11. december på Ausumgård v. Holstebro; Hernings vilde natur i januar; Tur til Badeanstalten i Silkeborg i januar; Bind en påskebuket hos Heidi i Kibæk. Fristedet vil gerne annoncere for andres arrangementer.

 3. Næste bestyrelsesmøde. Onsdag den 7/12 kl. 18:00-21:30 hos Kim. Der vil blive serveret smørrebrød.

 4. Evt. 1) Egon kontakter AIDS-fondet ift. gratis kondomer, der skal afhentes i Aarhus. 2) Ved næste møde tages emnet nye iøjnefaldende t-shirts op. Søren B spørger Pernille, der er grafisk designer, ift. designideer.

 


 

Referat af Fristedets ordinære generalforsamling d. 21/2-2022

Du kan læse referatet ved at klikke her

 

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde 6/9 2021 i Fristedet
12.09.2021

Deltagere: Kim, Keld, Søren M, Frank og Egon.

Afbud: Ole og Søren B

Ordstyrer: Egon
Referent: Kim

1) Dagsorden godkendt

2) Referat godkendt.

3) Præsentation af den nye bestyrelse foregik under spisningen før mødet gik i gang.

Tak for lækker mad Keld.

4) Formand: Egon modtog genvalg
Næstformand: Beslutning udskudt til næste møde.

Sekretær: Kim/Ole deles internt.
Kasser: Søren modtog genvalg.
IT-backup, Facebook, hjemmeside og plakat creator: Nicolaj som fortsat tilbyder sin assistance.

Referat fra Generalforsamling i Fristedet tirsdag den 24. august kl. 19:00 2021

 

Skrevet af Kim 

A) Velkomst 

Velkomst ved formanden, der også introducerer 2 journaliststuderende, som lytter med under generalforsamlingen. Har til opgave at dække Herning denne uge og skriver evt. et opslag på Ny Heden Herning på Facebook.  

 

B) Ordstyrer 

Egon. 

 

C) Referent 

Kim. 

 

D) Stemmetæller 

Udpeges, hvis relevant. 

 

E) Bestyrelsens årsberetning og godkendelse af denne. 

GF er rettidigt varslet – og dermed gyldig. 

Kort præsentation af deltagerne på GF. 

Egons beretning – (medsendt særskilt) 

Bestyrelsen og formanden vil gerne takke Nicolaj for hans frivillige arbejde i Fristedet.  

Årsberetningen er fremlagt og godkendt. 

 

F) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab. 

Regnskabet er fremlagt og godkendt. 

 

G) Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

H) Valg af bestyrelse 

Søren B, Ole og Kim genopstiller og genvælges. 

Jens Ole genopstiller ikke. 

Keld opstiller og valgt ind i bestyrelsen. 

 

I) Valg af revisor 

Lars og Anders opstiller og genvælges. 

 

J) Fastsættelse af kontingent 

Kontingent fortsat 150 kr p.a. pr. medlem.  

 

K) Eventuelt, hvor emner drøftes, men intet besluttes 

De journaliststuderende havde et par spørgsmål ang. Fristedet, som blev diskuteret. 

Generalforsamling, Fristedet, 2020

Afholdt

hos Egon og Frank d. 26-02-20.

 1. a)  Velkomst

 2. b)  Valg af dirigent

- Kim valgt og konstaterede at indkaldelse var udsendt d 15 januar – som er rettidigt. c) Valg af referent’

- Ole.

 1. d)  Valg af stemmetællere

  -Udsat. Unødvendigt

 2. e)  Bestyrelsens årsberetning v. Egon.

f)

Årets aktiviteter:

 • -  Forårsfest med 27 gæster.

 • -  Biotur til Struer trak 14 tilmeldte

 • -  Frohs Brugskunst med 13/14 deltagere.

 • -  Bestyrelsen har aflagt studieture til fester hos Manton og Esgayp

 • -  Århus Pride samme deltagerantal som øvrige arrangementer.. Denne gang med middag hos

  SLM.

 • -  Årets julefrokost.

  Et par aflyste arrangementer pga for få tilmeldte. Nye forslag som altid velkomne.

  Godkendt med applaus.

  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

o Årets underskud lidt større end sidste år, men der er stadig penge på kontoen. o Vi er PT 27 medlemmer,

Godkendt uden kommentarer.

 1. g)  Behandling af indkomne forslag. Ingen

 2. h)  Valg af bestyrelse – 7 pladser. Egon og Frank. Genvalgt. Søren M indvalgt som vikar for ole

  kommende 6 måneder.

 3. i)  Valg af revisor og evt - suppleant

  Anders og Lars fortsætter.

 4. j)  Fastsættelse af kontingent

  Uændret

 5. k)  Eventuelt

• Egon orienterede om nyt tiltag for unge LGBT’ere Midt og Vestjylland med udgangspunkt i Holstebro, Egon møder op til indledende møde på mandag – for at bidrage med erfaringer og lytte sig frem til hvad intentioner og behov er. Samt gøre opmærksom på Fristedets eksistens.

 • Skal det være ens for medlemmer eller og andre når Fristedet giver noget ud? Flere pegede på, at det virker bedre og er nemmere at styre med differentierede priser på arrangementer.

 • Tak til Nicolaj for arbejdet med plakater osv,

 • SLM vil gerne som sidste år stå for middag ifm Pride.

 • Ide til arrangement: Autogalleri, Herning,

  Ole 03-3-20.

 

Referat - Bestyrelsesmøde. Fristedet.

Afholdt 13 juni 2019 i Hammerum,

Tilstede: Den samlede bestyrelse.

 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

 1. Aktuel økonomi.

Saldo stort set uændret. Forårsfest med lille underskud som ventet.

 1. Evaluering af forårsfest

27 deltagere + ca 10 efter festen. (hvilket er flere end sædvanligt)

Som vi har hørt fra gæster: Tilfredshed hele vejen rundt, nogen manglede dessert. Det var rigtig godt med komplet ”madservice” ift at bestyrelsen ikke var mangfoldig. Samarbejde med Birdie var perfekt. Musik dækkede behov om end der måske manglede lys. Der foreslås bobler og/eller rosa i baren til en homofest. Tilstedeværelse af Champagneglas skal checkes i den forbindelse.. Vi forsøger at få at fat i samme DJ til næste forårsfest, men ikke julefest.

 1. Evaluering af søndagsudflugt,

Frohns Brugskunst.  Hyggeligt og godt initiativ. Vellykket med god tilslutning ca 12.pers.

 1. Evaluering af Århus-Pride.

Ca 8000 deltagere i priden. Ca 20 fra Fristedet.

Vi skal huske i markedsføringsmaterialer fremover ikke at anvende Århus Prides officielle grafik. Durum isf sandwich mødte ingen modstand. Konceptet med SLM var yderst velfungerende og vi gentager gerne. Har fra uofficielt hold, også kun hørt positivt fra SLM, men det skal naturligvis op på deres bestyrelsesmøde.

 1. Overordnet planlægning af julefrokost 2/11.

Hele bestyrelsen indikerer forventet deltagelse.

 1. Musik

Dj Patrick er bestilt.

 1. Personale, køkkenhjælp.

Camillia har sagt ja.

 1. Bud på underholdning.

Der summes individuelt over ideer.

 1. Bevilling af kondomer og glid.

Prgr 18 midler: Kim har undersøgt, der skal søges pr 1 november for efterfølgende år. Kræver CVR nummer og nem id, som vi ikke har, Egon har etableret kontakt til AIDS-fondet, og fortsætter den vej.

 1. Status på bioaften - Struer.

13 tilmeldt – også langvejs fra.. Det anbefales at Kim indkalder fx en time inden forestillingen til socialisering samt at der kræves penge ind på forhånd med tidsfrist.

 1. Status på Dinnerclub.

3 tilmeldt (interne fra bestyrelsen). Aflyses.

 1. Festdatoer i 2020.

21 marts forårsfest, vi meddeler EsGay og Manton, i håb om at de lægger deres fester op afstand. 14 november julefest i Holtbjerg. Vi lægger forespørgsel på 2021 hos Sinding.

 1. Dato for dinneclub, South Indian.

20 september. Egon giver Nikolaj besked

 1. Opfølgning på tidligere forslag til aktiviteter.

Hammershøj gemmes til næste år. Knaplund ginsmagning, Vandretur ved Vesterhavet og Team teateret sættes alle på ”langtidsparkering”. Nørre Vosborg brunsch sætter på idelisten.

 1. Næste mødedato

Formøde 20 september (dinner club) for at detailplanlægge julefrokost.

 1. Eventuelt.

Formanden skriver en tak på SLMs hjemmeside for det pragtfulde arrangement.

Ole H

14-7-19

Modtages ingen indsigelser inden 21-7-19, betragtes referatet som godkendt.

Bestyrelsesmøde den 27/3 2019

 

Afholdt i Herning.

 

Fremmødte: Ole, Kim, Søren Frank og Egon.

Afbud: Jens Ole.

 

1. Valg af ordstyrer og referent:

OS: Egon

Ref: Ole.

2. Dagsorden

Godkendt.

3. Referatet fra generalforsamlingen.

Godkendt, underskrives af bestyrelsen til næste fest.

Fremover lægges referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamling på hjemmesiden. Egon tager kontakt til Nicolaj angående det IT-praktiske. Dette kræver at referatet per automatik er godkendt en uge efter modtagelse med mindre der er kommentarer. Referenten bør bestræbe sig på at rundsende referatet inden for meget få dage efter afholdt møde.

4. Konstituering.

Formand: Egon genvalgt

Næstformand: Vi lader posten stå åben til vi har hørt Jens Ole om han modtager genvalg.  Egon spørger, så konstituering evt kan færdiggøres hurtigt. (Jens Ole tog efterfølgende imod genvalg)

Sekretær: Ole genvalgt

Kasserer: Søren genvalgt

Bestyrelsen er således konstitueret.

Nicolaj tilbyder fortsat sin assistance med plakat, hjemmeside og it-back-up. Egon spørger Nicolaj om han vil have sit bilede/funktion på hjemmesiden i lighed med bestyrelsen.

Facebook:

Vi debatterede hvorledes der kan skabes mere trafik på siden. Links til artikler a la LGBT Silkeborg, links til begivenheder, film osv med relation til miljøet, links eller deling af festopslag fra de øvrige grupper (MANTON, EsgayP mv) billeder fra vore fester med borde, mad osv – ingen billeder af gæster af diskretionshensyn medmindre tilsagn er givet. Bestyrelsesmedlemmer opfordres til at sende tips/links til formanden/Nicolaj, så de kan blive lagt op.

Vi indfører ”Eventmager ad hoc”, kassereren vil gerne være behjælpelig med den økonomiske logistik ved evt. egenbetaling. Det kan f.eks. være super lavpraktiske og relative events som fx invitation til en shoppingtur, biograftur eller andet.

5. Nyt fra Holtbjerghuset.

Administration, herunder reservation og leje af huset uddelegeres fremover til frivillige hænder. Allerede indgåede reservationer (forårsfest og julefest i indeværende år) bibeholdes uændret. Vi afventer hvad der videre sker og hvilken betydning det får for leje fremover. Egon samler op.

6. Musik til forårsfest.

Egon har gaflet den DJ, der sædvanligvis spiller for MANTON til deres fester. DJ Eivind Kommer ca. kl. 17.00 og stiller op. Udover det aftalte honorar, tilbydes 2 kuverter u/b.

Vi vil bestræbe os på at tage stilling til valg af DJ musikken ved julefrokosten umiddelbart efter forårsfestens afvikling, så den del hurtigt kommer på plads.

7. Forårsfest fortsat.

Thailandsk mad fra Bird. Forslag:  Portionsanrettet forret bestående at 2 retter + 3 retters buffet. = 5 retter. Egon og Frank udvælger hvilke retter vi skal have. Maden skal være klar til servering kl. 18.15. Bird kommer forventeligt et par timer tidligere med to medhjælpere. Kører igen efter sidste servering. Emballage afhentes efterfølgende.

Egon og Søren sørger for indkøb af chokolade og druer til kaffen = dessert.

Ingen Camilla i køkkenet til forårsfest. Camilla hyres om muligt allerede nu til julefest 02.11.19.

8. Fordeling af opgaver, forårsfest,

Frank er fraværende, Kim ankommer senere, forventeligt kl. 22.00

Jens Ole dækker bord og står for indkøb af bordpynt. Inkl. lys blomst og servietter. Helst ikke decideret påsketema. Tidspunkt for ovenstående er op til Jens Ole.

Egon sørger for nøgle og han og Søren kommer fredag med div. drikkevarer, sætter borde og stole op, klarer indkøb. Gerne thailandske øl, Chang/Tiger hvis skafbare.

Søren sørger for PANTPOSER til dåser:

Frank sørger for duge.

Velkomstdrink: Søren. Husk is. Vietnamesisk gin-tema ala noget lækkert.

Barplan: 17.30-02.00: Ole, Søren, Egon + (Kim er med fra kl. 22.00) Det forventes at vi kan nøjes med 1 barvagt ad gangen. Assistance ved spidsbelastning.

17.30-19.00: Søren

19.00-20.00: Egon

20.00-21.00: Ole

21.00-22.00: Søren

22.00-23.00: Egon

23.00-24.00: Kim

24.00-01.00: Ole

01.00-02.00: Kim

Jens Ole er ansvarlig for køkkentjansen, herunder afrydning under middag og efterfølgende opvask.

Søren søger om alkoholbevilling.

Egon tager søndagspligterne med afhentning af diverse.

9. Århus Pride.

Ole har booket 8 Commodore værelser på CabInn. Hvis trækvogn skal med, skal den males grøn. Egon sørger for tilmelding til optoget. Egon spørger ligeledes om det er muligt at reservere en central plads, hvor vi kan få lov til at slå en pavillon (3 x3m) op, hvor vi kan samles og være i læ/skygge efter behov. Spisning med SLM er bekræftet. Det skal tilstræbes at plakat skal ud i begyndelsen af maj ift. tilmelding, herunder booking af de reserverede værelser og tilmelding til spisning.

 

10 Dinner club og andre arrangementer.

DC: Restaurant Art eller andet spisested i Herning i uge 25. Frank og Egon prøver af.

Øvrige forslag i 2019:

Kig på efterårsprogrammer, forestillinger på Team Teatret.

Ginsmagningstur til Knaplund Destilleri i Tarm. Egon us. nærmere.

Vandretur ved Vesterhavet evt. uge 34 eller 35. Egon følger op.

Rocket Man. (Elton John film) som fælles Biograftur. Kim følger op.

7. september. Run to the beat i Struer inkl. middag og musik om aftenen. Kim deltager.

Esbjerg klubben Esgayp holder fest ugen efter os. Dvs. 4. maj. Frank og Egon har planlagt at tage afsted. Vil nogen med?

Se I øvrigt under ”konstituering” vedr. ad hoc events. Den eller de, der brænder for ovennævnte tager affære med opslag på Facebook.

11 Næste bestyrelsesmøde

Onsdag d. 19. juni 2019. kl. 19.00

12. Eventuelt

Paragraf 18 midler via serviceloven. Kim undersøger om det åbner mulighed for os. Fx som henvisning ifm. ansøgning/bevilling af kondomer til foreningen. Pt. er beholdningen tom.

Ref. OH 28-3-19 (Referatet betragtes som godkendt hvis ikke der er kommentarer inden en uge fra udsendelse).

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk